Nguồn tin:admin
  • Cập nhật:20/10/2015 11:18:51 SA

.


BAN LÃNH ĐẠO
1. Ông: Kiều Đinh Sơn 

 Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng

- Điện thoại: 0333 823045; 0912 548 674 

- Email: kieusondttdqn@gmail.com 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ văn hóa

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 
  Nhiệm vụ được phân công:

 Là Thủ trưởng cơ quan; Chủ tài khoản. Đứng đầu quản lý, điều hành mọi hoạt động của Bảo tàng.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan quản lý cấp trên về việc quản lý, điều hành mọi hoạt động của Bảo tàng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Chịu trách nhiệm về việc thi hành nhiệm vụ của cán bộ, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng; nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày; kiểm kê, bảo quản; kỹ thuật, thiết bị; di tích; công tác đối ngoại và các công việc khác theo sự phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền.

2. Bà: Đỗ Thị Hường   

                  

- Phó giám đốc Bảo tàng  
- Điện thoại: 0333 823050; 0904.618.256
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

  Nhiệm vụ được phân công:

-  Là người giúp Giám đốc phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công;

- Thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc của cơ quan khi được ủy quyền và các công việc khác theo sự phân công nhiệm vụ trong tập thể Ban Giám đốc.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác kế hoạch - tài chính; tuyên truyền, cơ sở; trung tâm dịch vụ; trung tâm thông tin,bảo tồn, phát huy di sản văn hóa.

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:

I. Phòng Hành chính-Quản trị

1. Đỗ Kim Huyền

- Trưởng phòng Hành chính - Quản trị  

 - Điện thoại: 0333 8250315; 0935596889 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân tiếng Anh
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 2. Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

- Phó trưởng phòng Hành chính - Quản trị

- Điện thoại văn phòng:02033.8250315

- Di động:  .

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Trung cấp

3. Ninh Thị Phượng

- Phó trưởng phòng Hành chính - Quản trị

- Điện thoại: 0982.813.326

- Email. hoangnganqn2014@gmail.com

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

- Lý luận chính trị: Trung cấp

4. Trần Văn Hùng

 

 

- Điện thoại văn phòng:0333.8250315

- Di động: 01689039299. 

- Chuyên môn, nghiệp vụ:

5. Ngô Thị Út

- Nhân viên tạp vụ

- Điện thoại văn phòng:0333.825031

- Di động: 0932386929

6. Bùi Thị Hương

 

- Nhân viên tạp vụ

- Điện thoại văn phòng: 

 

7. Đặng Hồng Ngọc

- Nhân viên bảo vệ

- Điện thoại văn phòng:0333.825031

- Di động: 01689.346.403

8. Tống Văn Tỉnh

- Lái xe

- Điện thoại văn phòng:0333.825031

- Di động: 0983.633.098

9. Ngô Thị Miền

 

- Kế toán

- Điện thoại: 0902.093.171

- Email. ngomienbt@gmail.com

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

- Lý luận chính trị:

10. Lê Văn Thắng

 

- Nhân viên bảo vệ

- Điện thoại: 0934.395.822

- Email.  

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng kế toán

 - Lý luận chính trị:

11. Trần Thị Phương

- Nhân viên lễ tân

- Điện thoại: 0966.975.485

- Email: phuongtran1123@gmail.com

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kế toán

 - Lý luận chính trị:

 II. Phòng kỹ thuật – Thiết bị

1. Nguyễn Sỹ Ngọc

 

 

- Trưởng phòng Kỹ thuật - Thiết bị  

- Điện thoại: 0982621666

- Email: ngochalong76@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học

- Lý luận chính trị: Trung cấp

Nhiệm vụ được phân công:

 - Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về việc điều hành và kết quả hoạt động của phòng. Báo cáo kết quả hoạt động của phòng khi Ban giám đốc yêu cầu.

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch của phòng trong từng thời điểm.

- Quyết định nội dung công việc của phòng.

- Phân công, phân nhiệm, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ trong phòng.

- Tham gia và chịu trách nhiệm xử lý các sự cố thiết bị.

2. Kiều Duy Đồng
 

        

- Nhân viên phòng Kỹ thuật - Thiết bị

- Điện thoại: 01688.559343

- Email:

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp điện

- Lý luận chính trị:

Nhiệm vụ được phân công:

 - Trực tiếp chịu trách nhiệm chính và thực hiện: Công tác Kỹ thuật điện, nước. Triển khai ứng dụng các kỹ thuật điện, nước vào các lĩnh vực hoạt động của cơ quan. Chịu trách nhiệm điều khiển hệ thống điện ánh sáng trong và ngoài cơ quan, phòng điện tổng, máy phát điện, nhập dầu vào máy phát theo quy định. hệ thống thang máy, thang cuốn, hệ thống thông gió, bảng chữ điện tử, hệ thống khóa cửa, các công việc phần xây lắp. chịu trách nhiệm quản lý các công cụ. Dụng cụ sửa chữa

- Thống kê, xác định mức tiêu thụ điện, nước với các phòng, ban và các đơn vị liên quan.

Phối hợp thực hiện các công việc của Cán bộ hợp đồng 1 Cán bộ hợp đồng 2.

- Tham gia và chịu trách nhiệm xử lý các sự cố thiết bị.

- Tham mưu, cho Trưởng phòng về nghiệp vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và cơ quan về những công việc được giao.

- Thực hiện các công tác khác khi Trưởng phòng điều động.

3. Tẩy Thị Hà

 

- Nhân viên phòng Kỹ thuật - Thiết bị

- Điện thoại: 0164.982.6506

- Email: beheoqn91@gmail.com

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng cơ điện

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

Nhiệm vụ được phân công:

- Trực tiếp chịu trách  nhiệm chính và thực hiện: Công việc vận hành hệ thống thiết bị, hướng dẫn vận hành thiết bị. Tiếp nhận và quản lý Văn phòng phẩm của phòng, nhận và quản lý thiết bị của phòng.

- Thống kê, xác định mức tiêu thụ điện, nước với các phòng, ban và các đơn vị liên quan.

Phối hợp thực hiện các công việc của Cán bộ hợp đồng 1 Cán bộ hợp đồng 3.

- Tham gia và chịu trách nhiệm xử lý các sự cố thiết bị.

- Tham mưu, cho Trưởng phòng về nghiệp vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và cơ quan về những công việc được giao.

 III. Phòng Tuyên truyền – Cơ sở

  1. Nguyễn Thị Thu Huyền

- Trưởng phòng Tuyên truyền - Cơ sở
- Điện thoại văn phòng:0912.035.655
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân KHXH&NV
- Lý luận chính trị:
 
 2. Đỗ Thanh Mai

 

 
 

- Phó trưởng phòng Tuyên truyền - Cơ sở

- Di động: 0908.4522.968.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Văn hóa 
- Lý luận chính trị: Trung cấp        
3. Phan Thị Oanh
  

- Thuyết minh viên

- Điện thoại: 0985.728.898

- Email:phanthioanhbtqn@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
 4. Tô Thị Bích Ngọc
 
- Thuyết minh viên
 - Điện thoại: 098.989.3328
- Email:bichngocck1@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngoại ngữ
- Lý luận chính trị: Trung cấp
5. Nguyễn Thị Hoài Thanh
 
- Thuyết minh viên
 - Điện thoại: 0985.023.763
- Email:lilinguyen86@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân KHXH&NV
 - Lý luận chính trị:
6. Đoàn Thị Huyền
 
- Thuyết minh viên
 - Điện thoại: 0964.241.696
- Email: hqhvh@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
 - Lý luận chính trị:
7. Dương Thanh Hương
 
- Thuyết minh viên
 - Điện thoại: 0978.183.999
- Email:  
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng văn hóa du lịch HP
  - Lý luận chính trị:
8. Nguyễn Thanh Nga
 
- Thuyết minh viên
 - Điện thoại: 01686.682.586
- Email: nguyenthanhnga2586@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị:
9. Hà Quỳnh Trang
 
- Thuyết minh viên
 - Điện thoại: 01689.983.819
- Email: haquynhtrang@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân báo chí
- Lý luận chính trị:
10. Trần Nhân
- Thuyết minh viên
- Điện thoại:
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn hóa, Cử nhân Quản trị kinh doanh
 
- Lý luận chính trị: Trung cấp
11. Vũ Thị Kim Dung
- Thuyết minh viên
- Điện thoại:
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ
 
- Lý luận chính trị: 
 
12. Nguyễn Thị Thu Trang
- Nhân viên                     
- Điện thoại: 0915.825.566
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học
- Lý luận chính trị:
13. Vũ Hà Chung
- Nhân viên                     
- Điện thoại:0914.336.446
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp du lịch
14. Trương Thị Thu Huyền
15. Bùi Thị Ngọc Anh
16. Phạm Thị Làn
 

 - Nhân viên 

 

- Điện thoại: 0979.966.208

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
 IV. Phòng Kiểm kê – Bảo quản
1. Nguyễn Thị Xiêm
- Trưởng phòng Kiểm kê - Bảo quản
- Điện thoại văn phòng:0333.620350
- Di động: 0166.921.1665.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp
2. Ngô Thị Ngọc Diệp
- Phó trưởng phòng Kiểm kê -  Bảo quản
- Điện thoại văn phòng:0333.620350
- Di động: 098.6770.889.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp
3. Nguyễn Thị Thu Lan
 - Thủ kho phòng Kiểm kê - Bảo quản
- Điện thoại: 0982.095.596
- Email: 
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị:
4. Nguyễn Thị Xuân
 - Thủ kho phòng Kiểm kê - Bảo quản
- Điện thoại: 01689.399.567
- Email: conduonghanhphuc21@gmail.com
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị:
5. Trần Thị Minh Thảo
 - Kiểm kê
- Điện thoại: 0963.799.603
- Email: thaotranhuc@gmail.com
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị:
6. Dương Thị Huyền
 - Kiểm kê  
- Điện thoại: 0976.421.000
- Email: violetmylove1987@gmail.com
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị:
V. Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm - Trưng bày
1. Nguyễn Đức Phương
- Trưởng phòng Nghiên cứu - Sưu tầm - Trưng bày
- Điện thoại:  0169.681.8447.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ văn hóa
 
- Lý luận chính trị: Trung cấp
2. Nguyễn Thị Thu Hương
 
 
 
 

 -Phó trưởng phòng 

- Điện thoại :02033.620349; 

- Email:......@gmail.com
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Lịch sử
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
3. Phạm Thanh Lâm
 

- Nhân viên phòng Nghiên cứu - Sưu tầm - Trưng bày

- Điện thoại :0333.620349; 

- Email:
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học xã hội và Nhân văn

- Lý luận chính trị: 

VI - Trung tâm Thông tin, Bảo tồn và Phát huy di sản văn hóa
1. Phan Thị Thúy Vân
 
                   
 
Giám đốc Trung tâm
- Điện thoại:  
- Email:
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn hóa  
- Lý luận chính trị: Trung cấp
2. Ngô Văn Chiều
                    
 - Phó giám đốc Trung tâm
- Điện thoại:  
- Email:
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học xã hội và Nhân văn, Cử nhân Luật
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
3. Đặng Thị Hoa
- Nhân viên Trung tâm Thông tin, bảo tồn và Phát huy di sản văn hóa                    
- Điện thoại văn phòng:0333.620349 ; 01287.023.688
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân KHXH&NV
- Lý luận chính trị: Sơ cấp          
VII - Trung tâm dịch vụ
 
1. Nguyễn Phương Thảo

- Phó giám đốc Trung tâm

- Điện thoại: 0902.011.618

- Email:

- Chuyên môn: Thạc sỹ

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

 
2. Phạm Thị Ngọc Bích
- Nhân viên                   
- Điện thoại:0168.330.8816
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kế toán
- Lý luận chính trị:
3. Hoàng Thị Tâm
- Nhân viên        
- Điện thoại: 0936.268.630
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kế toán
- Lý luận chính trị:
4. Vũ Thị Trà My
- Nhân viên
- Điện thoại:
- Chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Lý luận chính trị:
- Email:
5. Bùi Trần Thùy Anh
- Nhân viên
- Điện thoại:
- Chuyên môn:
- Lý luận chính trị:
- Email:
 
 VIII- Phòng Di tích
 
1 - Nguyễn Vũ Dũng
 
- Phó Bí thư Chi Bộ, Trưởng phòng Di tích     
- Điện thoại:  
- Email: nguyenvudung1975@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng
- Lý luận chính trị: Cao cấp  
2- Trần Thị Thùy Chi
- Phó trưởng phòng
- Điện thoại:
- Email: thuychidt@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Lý luận chính trị: Trung cấp
3 - Nguyễn Trung Dũng
- Phó trưởng phòng      
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp
4- Nguyễn Văn Hội
5- Dương Minh Đức
6- Đỗ Thành Trung 
 
 

Nguồn tin:admin
Tin khác: