Image
Loading
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam


Nguồn tin:BTQN
  • Cập nhật:12/09/2021 10:37:25 CH

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/ĐU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quyết định số 23-QĐ/TW, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận Hội nghị Trung ương 3 và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, Công văn số 302-CV/ĐUK về học tập, quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU, 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 27/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”.


 
Chiều 10/9/2021 tại Thư viện Quảng Ninh, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh cho toàn thể cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTT
truyền đạt các Nghị quyết, Quy định tại Hội nghị
 
Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao. Sau thời gian hơn 3 giờ, Hội nghị đã được nghe các Báo cáo viên cấp tỉnh: Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở truyền đạt những nội dung chính như sau:
 
1. Kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 
2. Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”.
 
3. Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.
 
4. Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “thi hành Điều lệ Đảng”.
 
5. Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
 
6. Chương trình hành động số 07-Ctr/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
 
7. Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề về Học tập làm theo tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (toàn khóa);
 
8. Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021-2025”.
 
9. Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025”.
 
10. Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng 2030”.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VHTT
truyền đạt các Nghị quyết, Quy định tại Hội nghị
 
Ngoài việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Quy định trên, tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cũng đã định hướng một số công tác chỉ đạo điều hành và nhiệm vụ trọng tâm phát triển của ngành văn hoá thể thao Quảng Ninh trong giai đoạn 2021-2025.
 
Các đồng chí đảng viên Chi bộ Bảo tàng Quảng Ninh học tập, quán triệt Nghị quyết
 
Việc học tập, quán triệt, triển khai các Kết luận, Quy định, Quyết định của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh là nhiệm vụ bắt buộc, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao. Từ đó chủ động nghiên cứu, học tập, hiểu rõ, đầy đủ nội dung cơ bản các văn bản của Trung ương, của Tỉnh để tổ chức thực hiện một cách trọng tâm, hiệu quả. Đặc biệt là những nội dung có liên quan đến lĩnh vực của ngành, cơ quan, đơn vị và bản thân mỗi cán bộ, đảng viên tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đạt hiệu quả cao nhất.
 
Đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Sau Hội nghị, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và liên hệ những nội dung đã học gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân tại cơ quan, đơn vị.
 
Bài, ảnh: Đặng Thị Hoa - BTQN

Nguồn tin:BTQN