Image
Loading
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam


Nguồn tin:BTQN
  • Cập nhật:06/08/2022 03:18:28 CH

Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/ĐUK ngày 26/7/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, sáng nay 05/8/2022, tại Thư viện tỉnh, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn đơn vị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Quy chế làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao.


Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết
 
Tới dự, chỉ đạo và trực tiếp làm báo cáo viên gồm các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở.
 
Đ/c Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
truyền đạt các nghị quyết
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà đã trực tiếp truyền đạt nội dung: (1) Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao”; (2) Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; (3) Quy chế làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao được ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ- SVHTT ngày 22/7/2022.
 
Đ/c Nguyễn Thanh Tùng,Phó Bí thư Đảng ủy,Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
truyền đạt các Nghị quyết
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp truyền đạt nội dung: (1) Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; (2) Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; (3) Quy định số 69- QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
 
Các đồng chí đảng viên, viên chức Bảo tàng Quảng Ninh học Nghị quyết
 
Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các quy định, quy chế trên là nhiệm vụ bắt buộc của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn đơn vị; Giúp cấp ủy các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững nội dung các nghị quyết, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Định hướng cho cấp ủy các chi bộ phối hợp với lãnh đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đưa việc học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ./.
Thúy Vân, Đặng Hoa

Nguồn tin:BTQN