Image
Loading
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam


Nguồn tin:BTQN
  • Cập nhật:18/01/2021 02:55:42 CH

Chiều 15/01, tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 16/11/2020; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 02/12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh; Chỉ thị số 04-CT/TU; Chỉ thị số 05-CT/TU; Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh Quảng Ninh cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh.


Quang cảnh Hội nghị học tâp, quán triệt, tuyên truyền
và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ninh
 
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao.
 
Đ/c Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở VHTT,
Báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy Quảng Ninh
 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Báo cáo viên cấp Tỉnh đã trực tiếp quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ tỉnh “Về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu”. Đồng chí quán triệt rõ 11 nhiệm vụ chính và giải pháp cơ bản trong công tác phòng chống dịch Covid-19, nhằm góp phần giữ vững địa bàn an toàn trước diễn biến phức tạp của đại dịch.
 
Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đúng đắn, tích cực, chủ động, sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch hiệu quả, kiểm soát tốt tình hình và giữ vững địa bàn “An toàn - ổn định - phát triển”, chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân; chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, có nhiều đổi mới; vừa ổn định KT-XH, nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng. Tăng trưởng GRDP cả năm ước đạt 10,05%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 49.500 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán Trung ương giao. An ninh chính trị, TTATXH được bảo đảm, quốc phòng được củng cố, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.
 
Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cũng đã quán triệt chủ đề công tác, mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng đặt ra trong năm 2021. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề công tác năm 2021 là “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”.
 
Đồng chí cũng quán triệt 6 giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2021, đó là: Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác, giữ vững địa bàn “An toàn - ổn định - phát triển”; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, phát triển KT-XH nhanh, bền vững; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển con người, xây dựng văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; Đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; Bảo đảm vững chắc QP-AN; giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế.
 
Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy
 
Đồng chí cũng quán triệt nội dung trọng tâm Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 “Về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng chí nhấn mạnh: Để thực hiện thành công mục tiêu và hiện thực hóa Nghị quyết số 01-NQ/TU vào cuộc sống cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp và cần sự chung tay của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trong tỉnh trong việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng và chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, doanh nghiệp về vai trò và nội dung phát triển công nghiệp chế biến chế tạo trong sự nghiệp phát triển kinh tế theo hướng bền vững mà Quảng Ninh đang định hướng tập trung trong giai đoạn 2020-2025. Đó chính là hiện thực hóa thành công định hướng phát triển của tỉnh đã nêu trong Nghị quyết Đại hội XV: “Đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện”; “Đến năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo”.
 
Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cũng đã quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 7/01/2021 “Về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, gắn với Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021”.
 
CB, VC, LĐ Bảo tàng Quảng Ninh học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy
 
Viêc học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy là nhiệm vụ bắt buộc, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao. Từ đó chủ động tham mưu, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết, Chỉ thị và tổ chức thực hiện hiệu quả. Đặc biệt là những nội dung có liên quan đến lĩnh vực của ngành, cơ quan, đơn vị và bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động để tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đạt hiệu quả cao nhất.
 
Đặng Hoa

Nguồn tin:BTQN