Image
Loading
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam


Nguồn tin:BTQN
  • Cập nhật:12/05/2023 03:53:52 CH

Thực hiện Kể hoạch số 210 /KH- BTQN ngày 05/5/2023 của Bảo tàng Quảng Ninh, Bảo tàng Quảng Ninh Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động làm việc tại Bảo tàng Quảng Ninh năm 2023, cụ thể như sau:



Nguồn tin:BTQN