Image
Loading
Lễ cấp sắc của người Dao Thanh Phán ở huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh
  • 06/10/2023 12:00 SA

Lễ cấp sắc của người Dao Thanh Phán ở huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh

Nhiều di sản văn hóa phi vật thể của người Dao Thanh Phán được trưng bày trong không gian“Văn hóa các dân tộc” ở tầng 3 của Bảo tàng Quảng...